VĂN BẢN NGÀNH
Về việc tăng cường công tác quản lý đi, đến từ vùng có dịch và trong thời gian tạm nghỉ học
09/04/2021 10:19
UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
Số: 170/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường công tác quản lý đi, đến từ vùng có dịch và trong thời gian tạm nghỉ học.
            
            Thanh Hoá, ngày  04 tháng 02 năm 2020
 
 
         Kính gửi:
 
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, tp;
- Trung tâm GDNN-GDTX; Các đơn vị trực thuộc.
 
Thực hiện Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người Trung Quốc trên địa bàn tỉnh và người Thanh Hóa trở về từ Trung Quốc thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra, Sở Giáo dục vào Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, tp; Các đơn vị trực thuộc (gọi tắt là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nội dung Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (có văn bản cụ thể gửi kèm).
2. Trong thời gian nghỉ học, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và ngành y tế địa phương để theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, đồng thời tạo mọi điều kiện để ngành y tế phun thuốc khử trùng cũng như các thiết bị dạy học, đồ chơi; huy động cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh tổng vệ sinh lớp học, trường học.
3. Tăng cường các biện pháp quản lý học sinh cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị trong thời gian tạm nghỉ học (nghỉ học để phòng, chống dịch); phân công giáo viên các lớp định kỳ hàng ngày phối hợp với cha mẹ học sinh để cập nhật tình hình đi lại cũng như sức khỏe của học sinh.
4. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không đi đến các vùng có dịch; nếu phát hiện có đối tượng trở về hoặc đi đến từ vùng có dịch thì kip thời báo cáo chính quyền địa phương để tiến hành các biện pháp cần thiết, đồng thời báo cáo về Sở GDĐT.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, tp; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (b/c);
- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch nCoV tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- Chủ tịch UBND các huyện, thị, tp (p/h);
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, CTTT.                                
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Thị Hằng
Xem chi tiết văn bản  Tại đây
TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn